Đăng ký Doanh nghiệp vào Danh bạ 0915.050.067 - Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ
Bản in
Sở Thương Mại Nghệ An
Tin đăng ngày: - Xem: 6635

Sở Thương Mại Nghệ An

ĐC: Số 70, Nguyễn Thị Minh Khai, Vinh, Nghệ An
Xem bản đồ:
Tel: 383563357
Email: stmnghean@hn.vnn.vn
Website: http://www.xttmnghean.gov.v
Đại diện: Trần Hải Phi

 Ô. Trần Hải Phi TU viên,Giám đốc Sở

Chức năng

- Cơ quan hành chính nhà nước được thành lập theo Quyết định của UBND Tỉnh Nghệ  An,

 

- Cơ quan chuyên môn giúp UBND Tỉnh làm chức năng tham mưu và quản lý nhà nước về công tác thương mại bao gồm: XNK, kinh doanh thị trường nội địa, dịch vụ thương mại, các văn phòng đại diện hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thống nhất chỉ đạo công tác quản lý thị trường trên địa Tỉnh.

 

Bộ máy tổ chức

 Tổ chức của Sở Thương mại gồm có: Giám đốc Sở, các Phó giám đốcSở, các phòng ban chức năng và các đơn vị sự nghiệp của Sở. Chế độ làm việc của Sở Thương mại theo nguyên tắc công khai dân chủ và thực hiện chế độ thủ trưởng


Giám đốc Sở Thương mại chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh Nghệ  An và Bộ Thương mại về toàn bộ hoạt động của Sở trong việc thực hiện những nhiệm vụ được quy định.

 

 

Ô. Trần Kim Thành -

P.Giám đốc

 

Ô. Nguyễn Tài Dũng -

P.Giám đốc


Bộ máy giúp việc của Sở Thương mại gồm:

A - Văn Phòng Sở Thương Mại có các Phòng:

* Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

* Phòng Quản lý Thương mại.

* Phòng Quản lý Kinh doanh xuất nhập khẩu.

* Phòng Tổ chức Hành chính.

* Thanh tra Sở.

B - Đơn vị trực thuộc:

* Chi cục Quản lý thị trường

* Trung tâm Xúc tiến Thương mại

   + Phòng TCHC

   + Phòng nghiệp vụ XTTM

   + Phòng thông tin, TMĐT

Ô. Trần Hoài Đức
T.P. KH Tổng hợp.

Ô. Trần Công Ninh
T.P. Q.lý Thương mại.

Bà Hoàng Thị Sỹ
T.P.QLý XNK.

Bà Ng. Thị Bình
T.P. TC Hành chính

Ô.Ng. Đình Hương
Chánh Thanh tra

 

Nhiệm vụ , quyền hạn


Sở Thương mại có nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1. Về tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách:

 

 1.1 Phổ biến hướng dẫn các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài hoạt động thương mại trên địa bàn Thành phố thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước và Bộ Thương mại về hoạt động thương mại và quản lý thị trường.

 

 1.2 Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND Tỉnh  Nghệ  An và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc cụ thể hoá các chính sách, chế độ, pháp luật có liên quan đến hoạt động thương mại, quản lý thị trường.

 

 1.3 Xây dựng trình Chủ tịch UBND Tỉnh  Nghệ  An ban hành theo thẩm quyền các quy định về chế độ trách nhiệm, các quy tắc về an toàn, trật tự vệ sinh… trong hoạt động thương mại phù hợp với các quy định của Chính phủ và Bộ Thương mại.

 

 1.4 Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chuẩn bị các đề án và thủ tục trình Chủ tịch UBND Tỉnh  Nghệ  An quyết định các vấn đề sau:

a.       Quản lý Nhà nước về các hoạt động tư vấn, môi giới, hội chợ và quảng cáo thương mại, giới thiệu hàng hoá và hoạt động xúc tiến thương mại khác trên địa bàn Nghệ  An trong phạm vi được phân công.

b.      Đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép cho hãng nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực thương mại, thành lập các tổ chức đại diện hoạt động thương mại tại Nghệ  An theo quy định của pháp luật.

 

1.5 Thực hiện sự uỷ quyền của Nghệ  An , Bộ Thương mại về việc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh trên địa bàn Nghệ  An.

 

1.6 Thực hiện sự uỷ quyền của UBND Tỉnh Nghệ  An về quản lý hoạt động của các văn phòng đại diện nước ngoài đặt tại Nghệ  An.

 1.7 Đăng ký thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

 1.8 Phân bổ, quản lý và tổng hợp các hạn ngạch, chỉ tiêu xuất nhập khẩu theo sự uỷ quyền của Bộ Thương mại và UBND Nghệ  An.

2. Về quy hoạch kế hoạch:

 2.1 Lập quy hoạch phát triển thương mại và mạng lưới kinh doanh thương mại bao gồm các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ, các phố buồn bán nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hoá trên địa bàn Nghệ  An phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Nghệ  An . Tổ chức chỉ đạo thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 2.2 Xây dựng và tổng hợp kế hoạch hoạt động thương mại của mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Nghệ  An, lập báo cáo thực hiện kế hoạch, tình hình thị trường gửi UBND Nghệ  An và Bộ Thương mại.

 

2.3 Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan kế hoạch, tài chính, thuế, ngân hàng khảo sát tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trên các mặt: số lượng và cơ cấu các doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, mặt hàng kinh doanh (các chủng loại hàng hoá, hàng nội, hàng ngoại...) vốn sử dụng, doanh số bán buôn, bán lẻ, thuế, lợi nhuận... trên cơ sở đó đánh giá các mặt hoạt động của tổ chức và các nhân hoạt động thương mại trên địa bàn.

2.4 Được yêu cầu các đơn vị hoạt động thương mại thuộc các thành phần kinh tế cung cấp theo quy định tình hình và các số liệu về hoạt động thương mại của đơn vị mình.

2.5 Tham gia xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật thiết kế và dự toán của các công trình xây dựng, các chương trình, đề án của Nghệ  An về hoạt động thương mại theo sự phân cấp và quy chế quản lý của Nhà nước.

2.6 Lập và tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho hoạt động của ngành.
 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra thương mại, quản lý thị trường:

3.1 Kiểm tra các quận, huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực thương mại và quản lý thị trường.

 

3.2 Đề xuất với UBND Tỉnh Nghệ  An việc kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân người nước ngoài. Khi được Chủ tịch UBND tỉnh  chấp thuận, Sở chủ trị phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức việc kiểm tra đúng các quy định của pháp luật.

 

3.3 Định kỳ tổ chức thanh tra kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật, các chính sách của Nhà nước, các quy định của Bộ Thương mại và cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thương mại đối với các tổ chức và cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn Nghệ  An; qua kết quả kiểm tra đề xuất và xử lý theo quy định hiện hành đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

 

3.4 Chủ trì việc phối hợp hoạt động giữa các Sở, Ban, Ngành, các lực lượng có chức năng quản lý thị trường trên địa bàn Thành phố để tổng hợp tình hình hoạt động thương mại và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất gửi UBND tỉnh Nghệ  An và Bộ Thương mại.

 

3.5 Được quyền áp dụng các biện pháp xử phạt theo thẩm quyền quy định trong pháp lệnh về xử phạt hành chính

 

3.6 Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ  An và Bộ Thương mại quyết định xử lý các vị phạm trong hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân trong nước và người nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp.

 

3.7 Chủ trì hoặc tham gia giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc quản lý Nhà nước về hoạt động thương mại.

3.8 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc trách nhiệm Sở.

 

4. Công tác đào tạo quản lý cán bộ:
Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc Sở và các doanh nghiệp Nhà nước của ngành thương mại trong phạm vi tỉnh Nghệ  An quản lý. Chủ trì phối hợp với Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã và các tổ chức phi chính phủ phổ biến kiến thức, bồi dưỡng ngiệp vụ quản lý và nghiệp vụ kỹ thuật kinh doanh cho hoạt động thương mại ngoài quốc doanh. Quản lý và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp của Tỉnh.
 

5. Giúp UBND Tỉnh Nghệ  An thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh thương mại dịch vụ thương mại thuộc Tỉnh Nghệ  An .

Công ty TNHH Đo đạc & Kim Khí Nghệ An
Thi công mái xếp mái che di động
Showroom vật liệu xây dựng Thái Huỳnh
Công ty CP Xây dựng Mỹ thuật & Thương mại Thắng Lợi Lộc
Công ty Bất động sản Tân Long Nghệ An
Công ty CP Hosung
Họ Vương Việt Nam
Cửa hàng Thực phẩm sạch Nghệ An
Doanh nghiệp cùng Địa phương
Công ty TNHH Đo đạc & Kim Khí Nghệ An
Thi công mái xếp mái che di động
Showroom vật liệu xây dựng Thái Huỳnh
Công ty CP Xây dựng Mỹ thuật & Thương mại Thắng Lợi Lộc
Công ty Bất động sản Tân Long Nghệ An
Công ty CP Hosung
Họ Vương Việt Nam
Cửa hàng Thực phẩm sạch Nghệ An
TÌM KIẾM DOANH NGHIỆP
 
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hôm nay: 2,330 | Tất cả: 73,057,436
 
 
Nghệ An
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Vĩnh Phúc
An Giang
BR. Vũng Tàu
Bắc Cạn
Bắc Giang
Bạc Liêu
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Định
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cao Bằng
Đăk Lăk
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Yên Bái
Ninh Thuận
Hải Dương
Hải Phòng
Hậu Giang
Hòa Bình
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Lào Cai
Long An
Nam Định
Ninh Bình
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thừa Thiên Huế
Tiền Giang
Cần Thơ
Đăk Nông
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Toàn quốc
   
Facebook chat