Đăng ký Doanh nghiệp vào Danh bạ 0915.050.067 - Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ
Bản in
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
Tin đăng ngày: - Xem: 6164

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

ĐC: 31 - Quang Trung - Thành phố Vinh
Xem bản đồ:
Tel: 383586732
Email: info@
Website: http://tnmtnghean.gov.vn
Đại diện:

I. Vị trí và chức năng:
    Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường, khí tưởng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.
Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo và quản lý về chuyên môn nghiệp vụ chủ Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh:

    a. Ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tưởng thuỷ năn, đo đạc và bản đồ (sau đây gọi chung tài nguyên và môi trường) trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của Chính phủ;
    b. Quy hoạch phát triển, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về tài nguyên và môi trường phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh;
    c. Quyết định các biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện.

2. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoach, kế hoạch sau khi được xét duyệt; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về tài nguyên và môi trường.

3. Về tài nguyên đất:
    a. Giúp UBND tỉnh lập kế hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;
    b. Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh: Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố, thị xã và kiểm tra việc thực hiện; quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyến sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chưng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;
    c. Tổ chức thực hiện việc điều tra khảo sát, đo đạc đánh giá , phân hạng đất và lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai, lập quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê kiểm kê đất đai; ký hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; đăng ký giao dịch bảo đảm quyển sử dụng đất, tài nguyên gắn liền với đất đối với các tổ chức.
    d. Tham gia định giá các loại đất ở địa phương theo khung giá, nguyên tắc, phương pháp định giá các loại đất do Chính phủ quy định.

4. Về tài nguyên khoáng sản:
    a.Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và khai thác tận thu khoáng sản, chuyền quyền hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cua UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
    b. Giúp UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các Bộ, Nghành có liên quan để khoanh vùng cấp hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trình Chính phủ xem xét quyết định.

5. Về tài nguyên nước và đối tượng thuỷ văn:
    a. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động điều tra,thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo phân cấp; hoạt động của các công trình thuỷ văn chuyên dùng tại địa phương; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp giấy phép;
    b. Tổ chức việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
    c. Tham gia xây dựng phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở tỉnh.

6. Về Môi trường:
    a.Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;
    b. Tổ chức lập báo cáo hiện trạng môi trường, xây dựng và tăng cường tiềm lực về quan trắc và phân tích môi trường, theo dõi diện biến chất lượng môi trường theo hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi trường;
    c. Thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phân cấp.
    d. Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

7. Về đo đạc và bản đồ:
    a. Thẩm định và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc uỷ quyền cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức và cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh;
    b. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính, đo đạc và bản đồ chuyên dụng của tỉnh;
    c. Tổ chức xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng, thành lập bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng;
    d. Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản, việc đình chỉ phát hành, việc thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương và các ấn phẩm bản đồ có sai sót nghiệm trọng về kỹ thuật;

8. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, chuyên môn và nghiệp vụ về quản lý  tài nguyên và môi trường ở cấp huyện, cấp xã theo quy định hiện hành;

9. Phối hợp cơ quan có liên quan trong việc bảo vệ các công trình nghiên cứu, quan trắc về khí tượng thuỷ văn, địa chất khoáng sản, môi trường, đo đạc và bản đồ;

10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.;

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ về quản lý tài nguyên và môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. Tham gia hợp tác quốc tế và thẩm định các dự án, công trình có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

12. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định;

13. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về tài nguyên và môi trường theo quy định hiện hành;

14. Quản lý về tổ chức, lao động, tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật   và phân cấp của UBND tỉnh;

III. Tổ chức bộ máy:
    -  Lãnh đạo Sở tài nguyên và môi trường có Giám đốc và các Phó giám đốc.
    -  Các tổ chức giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:
            1. Văn phòng.
            2. Thanh tra.
            3. Phòng Quy hoạch - Giao đất.
            4. Phòng Đăng ký - Thống kê.
            5. Phòng Đo đạc - Bản đồ.
            6. Phòng Quản lý Môi trường.
            7. Phòng Quản lý Khoáng sản - Nước.

Thi công mái xếp mái che di động
Showroom vật liệu xây dựng Thái Huỳnh
Công ty CP Xây dựng Mỹ thuật & Thương mại Thắng Lợi Lộc
Công ty Bất động sản Tân Long Nghệ An
Công ty CP Hosung
Họ Vương Việt Nam
Cửa hàng Thực phẩm sạch Nghệ An
Cửa hàng Ván giày trượt Patin Nghệ An
Doanh nghiệp cùng Địa phương
Thi công mái xếp mái che di động
Showroom vật liệu xây dựng Thái Huỳnh
Công ty CP Xây dựng Mỹ thuật & Thương mại Thắng Lợi Lộc
Công ty Bất động sản Tân Long Nghệ An
Công ty CP Hosung
Họ Vương Việt Nam
Cửa hàng Thực phẩm sạch Nghệ An
Cửa hàng Ván giày trượt Patin Nghệ An
TÌM KIẾM DOANH NGHIỆP
 
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hôm nay: 412 | Tất cả: 63,825,329
 
 
Nghệ An
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Vĩnh Phúc
An Giang
BR. Vũng Tàu
Bắc Cạn
Bắc Giang
Bạc Liêu
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Định
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cao Bằng
Đăk Lăk
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Yên Bái
Ninh Thuận
Hải Dương
Hải Phòng
Hậu Giang
Hòa Bình
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Lào Cai
Long An
Nam Định
Ninh Bình
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thừa Thiên Huế
Tiền Giang
Cần Thơ
Đăk Nông
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Toàn quốc
   
Facebook chat