Đăng ký Doanh nghiệp vào Danh bạ 0915.050.067 - Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ
Bản in
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
Tin đăng ngày: - Xem: 3000

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

ĐC: 115 - Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Ninh
Tel: 0241.822460
Email:
Website: http://bacninh.gov.vn
Địa diện: Nguyễn Bá Lạc

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Sở Xây dựng Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản về phát triển đô thị và dân cư nông thôn, về phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng Bắc Ninh:

- Giúp UBND tỉnh soạn thảo các văn bản tổ chức thực hiện Luật, Pháp lệnh và các văn bản pháp quy khác của Nhà nước về ngành xây dựng; hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước và các văn bản xây dựng ở địa phương.

- Cấp và thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ về xây dựng theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và sự phân cấp của UBND tỉnh.

- Thực hiện công tác thanh tra Nhà nước, thanh tra và kiểm tra chuyên ngành theo quy định của Nhà nước và UBND tỉnh.

- Lập kế hoạch, quy hoạch; xây dựng, lập dự án quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị và tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án đó sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức lập, thẩm định các dự án quy hoạch xây dựng, các loại đô thị khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn trình UBND tỉnh, để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thẩm quyền.

- Tổ chức quản lý xây dựng các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn theo quy hoạch được duyệt; công bố quy hoạch xây dựng đã được duyệt để nhân dân biết thực hiện và kiểm tra, giới thiệu địa điểm, thoả thuận về mặt kiến trúc, quy hoạch đối với các dự án đầu tư và cấp giấy phép xây dựng theo sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiểm tra và giám sát việc thực hiện giấy phép xây dựng, hướng dẫn lập và lưu trữ các hồ sơ hoàn công.

- Lập, thẩm định hồ sơ phân loại đô thị để UBND tỉnh trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền.

- Quản lý công tác khảo sát - thiết kế dự toán công trình:

a) Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn theo đúng pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

b) Tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán và chuẩn bị hồ sơ thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp thuộc dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Quản lý chất lượng:

a) Giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thực hiện, giám định chất lượng các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng do tỉnh quản lý. Tham gia giám định chất lượng công trình đối với công trình do Trung ương quản lý, tham gia nghiệm thu các công trình dân dụng, công nghiệp xây dựng trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

c) Chủ trì việc điều tra các sự cố các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng do tỉnh quản lý, tham gia giải quyết các tranh chấp về sự cố công trình trên địa bàn.

d) Tổng hợp các sự cố của công trình xây dựng trên địa bàn, báo cáo với UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

- Quản lý giá:

a) Chủ trì cùng các cơ quan có liên quan lập đơn giá xây dựng cơ bản tại địa phương để trình UBND tỉnh ban hành theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

b) Tổ chức việc thẩm tra dự toán, dự toán chi tiết hồ sơ mời thầu, đấu thầu các công trình xây dựng do địa phương quản lý trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc trực tiếp phê duyệt theo uỷ quyền.

- Quản lý nhà ở, công thự, trụ sở làm việc:

a) Quản lý nhà ở, công thự, trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước do địa phương quản lý khai thác, sử dụng và phát triển quỹ nhà ở, công thự, trụ sở làm việc được giao quản lý theo quy định của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

b) Tổ chức thực hiện điều tra, thống kê, lập danh bạ, hồ sơ về diện tích, tình trạng, phân loại mục đích sử dụng nhà làm việc chuyển dịch sở hữu nhà thuộc các thành phần kinh tế ...

- Quản lý công trình công cộng đô thị, cụm dân cư nông thôn (Gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội):

a) Trình UBND tỉnh chiến lược kế hoạch phát triển công trình công cộng đô thị, cụm dân cư trên địa bàn, tổ chức hướng dẫn thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về việc khai thác sử dụng, bảo quản, sửa chữa các công trình công cộng đô thị, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh, nghiên cứu giá các dịch vụ công cộng trên địa bàn trình UBND tỉnh duyệt.

- Quản lý công nghiệp vật liệu xây dựng:

a) Xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển VLXD của địa phương trình UBND tỉnh, tổ chức hướng dẫn thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan xét duyệt thiết kế công nghệ sản xuất, công nghệ khai thác mỏ tài nguyên địa phương quản lý để sản xuất VLXD theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý chất lượng sản phẩm VLXD tại địa phương.

TỔ CHỨC

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

a. Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và các Phó Giám đốc

- Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Sở và quản lý Nhà nước chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có sự thoả thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Các Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Giám đốc Sở và Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc trên từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công.

b. Các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Sở gồm có: Các phòng, ban giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước gồm:

- Văn Phòng.

- Phòng Quản lý kinh tế tổng hợp.

- Phòng Kỹ thuật - Giám định.

- Phòng Quản lý quy hoạch.

- Phòng Quản lý nhà ở và công sở.

- Thanh tra Sở.

c. Các đơn vị sự nghiệp gồm:

- Ban Quản lý dự án công trình công cộng.

- Trung tâm thiết kế quy hoạch đô thị nông thôn.

d. Doanh nghiệp Nhà nước gồm:

- Công ty Khảo sát thiết kế xây dựng.

- Công ty Cấp thoát nước.

- Công ty Đầu tư phát triển nhà.

- Công ty Vật liệu xây dựng Cầu Ngà.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các Trưởng phòng, Phó phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vi sự nghiệp và Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện theo phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ hiện hành của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Biên chế của Sở Xây dựng Bắc Ninh nằm trong biên chế của tỉnh, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

2. Mối quan hệ công tác:

- Sở Xây dựng là cơ quan chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

- Đối với các Ban, ngành, đơn vị, cơ quan trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trên cơ sở hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Giao thông-Thuỷ lợi-Xây dựng về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực xây dựng.

Họ Đoàn Việt Nam
Công ty TNHH XD & DV Tổng hợp Minh Khang
Công ty TNHH MTV Vinh Tiến
Công ty TNHH mỹ thuật Duy Quang
Khoan cắt bê tông Nam Việt
Công ty TNHH Giải pháp năng lượng mặt trời Solar Miền Trung
CÔNG TY CP GIẤY SÀI GÒN-MỸ XUÂN
CÔNG TY CP QH PLUS
Doanh nghiệp cùng Địa phương
Công ty TNHH XD & DV Tổng hợp Minh Khang
Công ty TNHH MTV Vinh Tiến
Công ty TNHH mỹ thuật Duy Quang
Khoan cắt bê tông Nam Việt
Công ty TNHH Giải pháp năng lượng mặt trời Solar Miền Trung
Xí nghiệp dịch vụ vận tải và thương mại Viết Hải
Xí nghiệp Kinh doanh vật tư & vận tải Bình Nguyên
Xí nghiệp Xây dựng Hà Nam
TÌM KIẾM DOANH NGHIỆP
 
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hôm nay: 3,921 | Tất cả: 59,514,159
 
 
Nghệ An
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Vĩnh Phúc
An Giang
BR. Vũng Tàu
Bắc Cạn
Bắc Giang
Bạc Liêu
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Định
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cao Bằng
Đăk Lăk
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Yên Bái
Ninh Thuận
Hải Dương
Hải Phòng
Hậu Giang
Hòa Bình
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Lào Cai
Long An
Nam Định
Ninh Bình
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thừa Thiên Huế
Tiền Giang
Cần Thơ
Đăk Nông
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Toàn quốc
   
Facebook chat