Đăng ký Doanh nghiệp vào Danh bạ 0915.050.067 - Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ
Bản in
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh
Tin đăng ngày: - Xem: 2101

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh

ĐC: Đường Nguyễn Đăng Đạo - Thị xã Bắc Ninh
Tel: 0241.822422
Email:
Website: http://bacninh.gov.vn
Địa diện: Lê Xuân Vừng

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở KH - CN (Sở KH - CN và MT cũ)

1. Chức năng:

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ môi trường và lĩnh vực tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.


2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Về nghiên cứu khoa học:

 Xây dựng tổng hợp các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học bằng Ngân sách Nhà nước trình UBND tỉnh, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

Giúp UBND tỉnh xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nguồn lực khoa học công nghệ và môi trường ở địa phương.

Hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và các cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học của đơn vị.

Xây dựng trình UBND tỉnh các dự án sản xuất, thử nghiệm các chương trình nghiên cứu khoa học, hoàn thiện, chuẩn bị cho các bước ứng dụng rộng rãi vào sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh.

- Về phát triển công nghệ:

Xây dựng, tổng hợp, trình UBND tỉnh kế hoạch phát triển công nghệ của tỉnh, kiểm tra theo dõi việc thực hiện kế hoạch sau khi được duyệt.

Tổ chức đánh giá trình độ công nghệ của các cơ sở kinh tế của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Tổ chức việc giám định công nghệ đối với các dự án đầu tư của địa phương theo quy định phân cấp của Pháp lệnh chuyển giao công nghệ, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của ngành, đơn vị cấp trên. Tham gia đánh giá, xét duyệt quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, luận chứng kinh tế kỹ thuật của những công trình quan trọng ở địa phương (Nếu thấy cần thiết có thể mời các chuyên gia cao cấp thuộc các lĩnh vực ở Trung ương tham gia giám định).

Quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ vào địa bàn Bắc Ninh cũng như từ Bắc Ninh đi ra theo quy định hiện hành.

- Về bảo vệ môi trường:

 Trên cơ sở kế hoạch quốc gia về môi trường để xây dựng, trình UBND tỉnh kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh; theo dõi kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau khi được duyệt.

Tổ chức thẩm định các báo cáo đánh giá tác động đến môi trường của các dự án đầu tư, các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo phân cấp của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Theo dõi diễn biến tình trạng môi trường, kiểm soát chất thải địa phương và kiến nghị các biện pháp cần thiết đảm bảo môi trường trong lành. Tiến hành xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường theo Luật định.

Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường, phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo, nâng cao nhận thức cho toàn dân về môi trường tại địa phương.

- Về công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng:

Xây dựng, trình UBND tỉnh phương hướng, chủ trương, kế hoạch hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng hàng hoá.

Phổ biến áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, hướng dẫn các cơ sở áp dụng tiêu chuẩn, ban hành các tiêu chuẩn.

Giữ chuẩn đo lường cao nhất của địa phương, công nhận tính hợp pháp của các chuẩn đo lường trong các cơ sở của địa phương; tiến hành kiểm định Nhà nước các thiết bị, dụng cụ đo lường theo phân cấp.

Quản lý công tác đăng ký chất lượng hàng hoá của các cơ sở, đặc biệt là những hàng hoá thuộc Danh mục bắt buộc đăng ký chất lượng.

Hướng dẫn về tổ chức nghiệp vụ cho các tổ chức, cán bộ tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng trong các cơ sở của tỉnh.

- Về sở hữu công nghiệp:

Theo dõi tình hình thi hành các văn bản pháp quy về sở hữu công nghiệp. Phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc bảo vệ các quyền sở hữu công nghiệp trong tỉnh.

Hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp cho các cơ sở trong tỉnh.

Tuyên truyền các chính sách về sáng kiến và sở hữu công nghiệp. Phối hợp với các tổ chức quần chúng đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sở hữu công nghiệp trong tỉnh.

Tư vấn về sở hữu công nghiệp cho các cơ sở trong tỉnh.

- Về quản lý các nguồn lực khoa học, công nghệ và môi trường:

Nghiên cứu, trình UBND tỉnh việc cụ thể hoá các chế độ chính sách về khoa học, công nghệ và môi trường để phù hợp với đặc điểm và điều kiện của địa phương đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Kiến nghị các chính sách, biện pháp sử dụng hợp lý, các quy hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của tỉnh. Tổ chức huy động lực lượng khoa học công nghệ của tỉnh cũng như của Trung ương và các tỉnh khác vào hoạt động của Hội đồng khoa học, các tổ chuyên đề trong việc xây dựng các luận cứ cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, khoa học công nghệ và môi trường của tỉnh.

Xây dựng trình UBND tỉnh quy hoạch hệ thống các cơ quan nghiên cứu khoa học, công nghệ môi trường và triển khai thực hiện quy hoạch khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Xây dựng, tổ chức hướng dẫn các ngành, các cơ sở tiến hành công tác thông tin khoa học công nghệ và môi trường, trực tiếp thực hiện một số hoạt động thông tin khoa học, công nghệ môi trường phục vụ cán bộ lãnh đạo của tỉnh, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học công nghệ.

Xây dựng, trình UBND tỉnh dự toán Ngân sách dành cho hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường. Các biện pháp thu hút tài trợ của các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội và cá nhân cho hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường.

Xây dựng trình UBND tỉnh kế hoạch hợp tác khoa học, công nghệ và môi trường với các tổ chức Trung ương, các tỉnh bạn và với nước ngoài.

Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học tỉnh và Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Cùng với các tổ chức khác và các Hội khoa học tập hợp lực lượng khoa học đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học trong tỉnh. Sở có trách nhiệm tổng hợp và xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường trình Hội đồng khoa học tỉnh. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch có trách nhiệm cấp phát kinh phí, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra và nghiệm thu việc thực hiện các đề tài được duyệt.

-  Về thanh tra:

Tổ chức thanh tra, xử lý việc chấp hành Pháp lệnh Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường - chất lượng; về bảo vệ môi trường, về công nghệ và sở hữu công nghiệp, những vấn đề khác có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị và cơ sở sản xuất, kinh doanh theo sự phân cấp của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.


 

II. Tổ chức bộ máy và các mối quan hệ công tác

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

a. Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

- Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Sở về quản lý Nhà nước chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, sau khi có thoả thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc trên từng lĩnh vực do Giám đốc phân công.

Các Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Giám đốc Sở và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

b. Các phòng, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ như sau:

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm có:

1- Phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp.

(Gồm: Tổng hợp chung, tổ chức cán bộ, hành chính, quản lý tài chính kế toán, cấp đăng ký hoạt động khoa học - công nghệ).

2- Phòng Quản lý khoa học công nghệ, môi trường.

3- Phòng Thông tin tư liệu - Sở hữu công nghiệp

4- Thanh tra Sở

-  Đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Chi cục trưởng, Chi cục phó đơn vị trực thuộc thực hiện theo phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ hiện hành của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Biên chế của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường nằm trong biên chế của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân bổ hàng năm.


2. Mối quan hệ công tác:

- Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh và chịu sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Đối với các Ban, ngành, các đơn vị, cơ quan trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trên cơ sở hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     - Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với các ngành, các đơn vị, cơ quan; UBND các huyện, thị xã để triển khai thực hiện công tác khoa học, công nghệ và môi trường, lĩnh vực tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Họ Đoàn Việt Nam
Công ty TNHH XD & DV Tổng hợp Minh Khang
Công ty TNHH MTV Vinh Tiến
Công ty TNHH mỹ thuật Duy Quang
Khoan cắt bê tông Nam Việt
Công ty TNHH Giải pháp năng lượng mặt trời Solar Miền Trung
CÔNG TY CP GIẤY SÀI GÒN-MỸ XUÂN
CÔNG TY CP QH PLUS
Doanh nghiệp cùng Địa phương
Công ty TNHH XD & DV Tổng hợp Minh Khang
Công ty TNHH MTV Vinh Tiến
Công ty TNHH mỹ thuật Duy Quang
Khoan cắt bê tông Nam Việt
Công ty TNHH Giải pháp năng lượng mặt trời Solar Miền Trung
Xí nghiệp dịch vụ vận tải và thương mại Viết Hải
Xí nghiệp Kinh doanh vật tư & vận tải Bình Nguyên
Xí nghiệp Xây dựng Hà Nam
TÌM KIẾM DOANH NGHIỆP
 
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hôm nay: 422 | Tất cả: 59,095,637
 
 
Nghệ An
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Vĩnh Phúc
An Giang
BR. Vũng Tàu
Bắc Cạn
Bắc Giang
Bạc Liêu
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Định
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cao Bằng
Đăk Lăk
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Yên Bái
Ninh Thuận
Hải Dương
Hải Phòng
Hậu Giang
Hòa Bình
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Lào Cai
Long An
Nam Định
Ninh Bình
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thừa Thiên Huế
Tiền Giang
Cần Thơ
Đăk Nông
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Toàn quốc
   
Facebook chat