Đăng ký Doanh nghiệp vào Danh bạ 0915.050.067 - Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ
Bản in
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh
Tin đăng ngày: - Xem: 3967

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh

ĐC: Số 06 - phố Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh
Tel: 0241.822569
Email: khdt@bacninh.gov.vn
Website: http://www.bacninhdpi.gov.vn
Địa diện: Nguyễn Đức Lê

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

-   Tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.

-   Đề xuất các chủ trương, biện pháp quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại địa phương.

-   Phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành  trong việc lập và thực hiện kế hoạch.

2. Nhiệm vụ
-   Lựa chọn các chương trình, dự án ưu tiên, các danh mục công trình về phát triển KT-XH, các cân đối chủ yếu. Lựa chọn các đối tác ký kết hợp đồng, kế hoạch xuất nhập khẩu của địa phương.

-  Phốihợp với Sở Tài chính-Vật giá (Sở TC-VG) xây dựng dự toán ngân sách trình UBND tỉnh, theo dõi nắm tình hình hoạt động của các đơn vị kinh tế trên địa bàn để gắn với kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

-  Hướngdẫn các cấp, các ngtinhrtrong tỉnh xây dựng qui hoạch, kế hoạch, các chương trình, các dự án có liên quan đến phát triển KT-XH tỉnh. Phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật Nhà nước về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh, là đầu mối trực tiếp nhận hồ sơ dự án của chủ đầu tư trong và ngoài nước. Trực tiếp nhận những kiến nghị, khiếu nại của các xí nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài quản lý sau đầu tư.

-  Theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình dự án phát triển, trình UBND tỉnh các chủ trương, biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu kế hoạch của tỉnh. Trực tiếp điều hành thực hiện kế hoạch đối với một số lĩnh vực theo sự phân công của UBND tỉnh.

-   Tham gia nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, kiến nghị với UBND tỉnh xây dựng và vận dụng các cơ chế, chính sách cho phù hợp với đặc điểm của địa phương và những nguyên tắc chung đã qui định.

-   Xét duyệt các định mức kinh tế-kỹ thuật, thẩm định các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài, thẩm định xét thầu, thẩm định việc thành lập các doanh nghiệp, làm đầu mối quản lý các nguồn ODA và các nguồn viện trợ khác.

-  Cấpđăng ký kinh doanh và quản lý thực hiện luật pháp theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp trên địa bàn tỉnh.

-  Hàngquý, 6 tháng, hàng năm làm báo cáo gửi UBND tỉnh và Bộ KH&ĐT về việc thực hiện kế hoạch của địa phương và hoạt động của các xí nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài. Tổ chức việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư địa phương.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.
 


 

TỔ CHỨC

1. Sơ đồ bộ máy tổ chức hành chính

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị

Căn cứ theo Quy định ngày 11/11/2003 của Giám đốc Sở KH-ĐT, các phòng chức năng trong Sở KH-ĐT tỉnh Bắc Ninh có chức năng, nhiệm vụ như sau:

 

a. Phòng Kế hoạch Kinh tế - Tổng hợp

- Tổng hợp toàn diện về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của tỉnh. Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thị xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực được phân công, theo dõi.

- Theo dõi, đánh giá, tổng hợp về việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. Tham mưu, đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội chung và các Ngành, lĩnh vực được phân công, theo dõi.

+ Tổng hợp, báo cáo theo quy định (tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm) trình Tỉnh uỷ, HĐND, UBNN tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Lập chương trình công tác và đánh giá kiểm điểm chương trình công tác của Ngành tháng, quý, năm.

- Theo dõi, tổng hợp, cân đối, dự kiến phân bổ và báo cáo Giám đốc Sở về vốn xây dựng cơ bản tập trung, các nguồn vốn khác có liên quan.

- Phối hợp với Sở Tài chính vật giá xây dựng dự toán ngân sách của tỉnh hàng năm.

- Là đầu mối phối hợp với các phòng của Sở về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, giúp Giám đốc thực hiện tốt nguyên tắc thông tin hai chiều.

- Thực hiện hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho Cán bộ CNV và tổng kết công tác nghiệp vụ về quy hoạch, kế hoạch hàng năm của Ngành.

 

b. Phòng Kế hoạch Văn hoá - Xã hội

- Tham mưu hướng dẫn, xây dựng phương hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển và tổng hợp toàn diện các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các ngành văn hoá - xã hội. Dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho các chương trình dự án và chương trình mục tiêu quốc gia thuộc khối Văn hoá - Xã hội.

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra, soạn thảo, báo cáo tỉnh hình thực hiện kế hoạch thán, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; đề xuất, kiến nghị ý kiến về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực Văn hoá - Xã hội.

- Dự kiến danh mục công trình, bố trí kế hoạch vốn XDCB hàng năm thuộc ngành Văn hoá - Xã hội gửi Phòng tổng hợp để tổng hợp chung.

 

c. Phòng Đăng ký kinh doanh

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đưng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp.

- Xây dựng quản lí hệ thống thông tin và cung cấp thông tin về doanh nghiệp trong phạm vi địa phương (tỉnh); Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở theo định kỳ, Cho các Sở, Ban, Ngành và cá nhân có yêu cầu.

- Xử lí vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước; Theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư doanh nghiệp, báo cáo Giám đốc Sở, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp.

- Theo dõi, kiểm tra daonh nghiệp; Đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách và những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, lập báo cáo về doanh nghiệp, ưu đãi đầu tư của các doanh nghiệp thuộc tỉnh và các vấn đề có liên quan.

- Tham gia thẩm định các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Thẩm định chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn và chiều sâu của doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

d. Phòng XDCB và thẩm định dự án.

- Hướng dẫn các chế độ chính sách về đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước thuộc lĩnh vực Sở quản lý cho các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thị xã và các chủ đầu tư thực hiện.

- Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư của các ngành, các huyện thị, các tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để xem xét, thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư. Khi thẩm đình các dự án đầu tư phải tham khảo ý kiến của các Phòng Nghiệp vụ, của các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan.

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm đình kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu lập báo cáo trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thực hiện giám sát, đánh giá, chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn theo phân cấp quản lý đầu tư của UBND tỉnh.

- Từ chức năng, nhiệm vụ XDCB và Thẩm định dự án nêu trên, chịu trách nhiệm dự kiến danh mục công trình, bố trí vốn XDCB hàng năm gửi Phòng Kế hoạch Kinh tế - Tổng hợp để tổng hợp chung báo cáo Giám đốc Sở.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

 

e. Phòng Hợp tác và Kinh tế đối ngoại

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch 3 năm, 5 năm, dài hạn về hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào tỉnh và của tỉnh Bắc Ninh ra nước ngoài. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn các thủ tục đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài và ngoài tỉnh vào Bắc Ninh.

- Thực hiện chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư, làm đầu mối trong việc thu hút, điều phối và quản lý các dự án ODA trên địa bàn. Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh có liên quan chuẩn bị chương trình, dự án ODA; Theo dõi và đánh giá các chương trình và dự án ODA.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, vốn ODA trên địa bàn.

- Thường trực làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn ODA thuộc thẩm quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các dự án đầu tư của các doanh nghiệp ngoài tỉnh đầu tư vào Bắc Ninh.

- Tổng hợp báo cáo theo quy định và báo cáo chuyên đề đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh.

f. Phòng Tổ chức hành chính

- Giúp Giám đốc Sở quản lí công tác tổ chức cán bộ, hồ sơ cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức.

- Lập kế hoạch tài chính và quyết toán hàng năm.

Phục vụ cho nhu cầu hành chính và quản trị cơ quan.

Quản lí tài sản cơ quan.

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ và quy chế hành chính theo quy định.

- Thường trực công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

- Chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác 6 tháng, năm của cơ quan.

Họ Đoàn Việt Nam
Công ty TNHH XD & DV Tổng hợp Minh Khang
Công ty TNHH MTV Vinh Tiến
Công ty TNHH mỹ thuật Duy Quang
Khoan cắt bê tông Nam Việt
Công ty TNHH Giải pháp năng lượng mặt trời Solar Miền Trung
CÔNG TY CP GIẤY SÀI GÒN-MỸ XUÂN
CÔNG TY CP QH PLUS
Doanh nghiệp cùng Địa phương
Công ty TNHH XD & DV Tổng hợp Minh Khang
Công ty TNHH MTV Vinh Tiến
Công ty TNHH mỹ thuật Duy Quang
Khoan cắt bê tông Nam Việt
Công ty TNHH Giải pháp năng lượng mặt trời Solar Miền Trung
Xí nghiệp dịch vụ vận tải và thương mại Viết Hải
Xí nghiệp Kinh doanh vật tư & vận tải Bình Nguyên
Xí nghiệp Xây dựng Hà Nam
TÌM KIẾM DOANH NGHIỆP
 
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hôm nay: 3,061 | Tất cả: 59,501,016
 
 
Nghệ An
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Vĩnh Phúc
An Giang
BR. Vũng Tàu
Bắc Cạn
Bắc Giang
Bạc Liêu
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Định
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cao Bằng
Đăk Lăk
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Yên Bái
Ninh Thuận
Hải Dương
Hải Phòng
Hậu Giang
Hòa Bình
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Lào Cai
Long An
Nam Định
Ninh Bình
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thừa Thiên Huế
Tiền Giang
Cần Thơ
Đăk Nông
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Toàn quốc
   
Facebook chat